MAT CONSULTING s.r.o, Služby v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, MAT, CONSULTING, Jozef Holák

Obrázok1

Referencie:

Vypracovanie a doplňovanie dokumentácie


Spoločnosť Mat Consulting, s.r.o. Poprad vypracuje alebo vykoná doplnenie dokumentácie týkajúcej sa BOZP na základe vlastného auditu stavu a úrovne dokumentácie v organizácii (právnickej aj fyzickej osoby). Ide najmä o dokumentáciu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a zákonom č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a právnymi predpismi vydanými na ich základe (nariadenia vlády, vyhlášky, výnosy).

Prehľad ponuky vypracovania alebo doplnenia vzťažnej dokumentácie, ktorá je vyžadovaná právnymi predpismi:

1. Písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami podľa § 6 ods. 1 zákona o BOZP.

a. Stanovenie metódy a spôsobu posudzovanie rizík
b. Menovanie komisií pre posudzovanie rizík.
c. Zmapovanie nebezpečenstiev a ohrození.
d. Vyhodnotenie závažnosti ohrozenie, návrh opatrení.
e. Zmapovanie zostatkových ohrození.
f. Informácia pre vedúcich zamestnancov a zamestnancov.
g. Výstupné dokumenty s posúdením rizík.

2. Smernice na poskytovanie OOPP.

a. Vypracovanie zoznamu poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov.
b.Posúdenie rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia pre účely poskytovanie OOPP.

3. Vypracovanie, vyhodnocovanie a podľa potreby aktualizovanie koncepcie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

4. Smernica na určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti podľa § 17 ods. 2 zákona o BOZP.
5. Havarijný plán organizácie pre jednotlivé činnosti.

6. Všeobecný predpis o BOZP platného v organizácii:

a. Zodpovednosť za dodržiavanie predpisov.
b. Povinnosti vedúcich zamestnancov.
c. Základné povinnosti zamestnancov.
d. Zástupca zamestnancov pre BOZP.
e. Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

7. Smernica na určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancom.

8. Postupy pre zaistenie BOZP pre zamestnancov iného zamestnávateľa, ktorí budú vykonávať práce na pracoviskách organizácie.

9. Postupy pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytovania prvej pomoci.

10. Vnútorný predpis pre vykonávanie kontrol použitia alkoholických nápojov a iných omamných prostriedkov na pracoviskách.

11. Zpracovanie prevádzkovej dokumentácie podľa vyhlášok SBÚ č. 21/1989 Zb., 29/1989 Zb. a 50/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí, na povrchu a pri úprave a zušľachťovaní nerastov:

a. Technologický postup.
b. Pracovný postup.
c. Dopravný poriadok.
d. Prevádzkový poriadok.
e. Pokyny na obsluhu a údržbu technických zariadení.

12. Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vo vzťahu k prevádzkovej dokumentácii podľa § 4 zákona o BOZP.

13.Vypracovanie organizačného poriadku ktorým sa upravuje zodpovednosť za dodržiavanie bezpečnostných predpisov - vyhlášok SBÚ č. 21/1989 Zb., 29/ 1989 Zb. a 50/1989 Zb a iných.

14.Plán likvidácie závažných prevádzkových nehôd (havarijný plán) pri banskej činnosti podľa § 6a zákona č. 51/1988 Zb.

15.Vypracovanie a vedenie základnej dokumentácie podľa vyhlášok SBÚ č. 21/ 1989 Zb., 29/1989 Zb. a 50/1989 Zb.

16.Vypracovanie technologického postupu pre prevádzku výsypky a odkaliska.